Spørgeskemaundersøgelse af børns erfaringer

Delprojekt 4: Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af børns tillids- og mistillidserfaringer

Delprojekt 4 er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af børn og unges oplevelser af tillid og mistillid, samt hvordan tillid og mistillid indvirker på deres trivsel, deltagelse og medborgerskab. Formålet er at undersøge udbredelsen af de resultater, der findes frem til i delprojekt 1 og 2. Undersøgelsen omfatter både børn/unge i udsatte positioner og børn/unge, der ikke er identificeret som sådan. Projektet udføres af professor Hanne Warming i samarbejde med studentermedhjælpere Manon Lavaud og Kristine Lagoni.

Udformningen af spørgeskemaet tager afsæt i de empiriske fund fra delprojekt 1 og 2, og er derudover inspireret af Luhmanns tillidsbegreb, Harts ”deltagelsesstige”, Moosa-Mithas begreb om forskelsorienteret medborgerskab, Delantys fire medborgerskabsdimensioner (rettigheder, pligter, deltagelse og identitet) samt hans begreb om inkluderende og ekskluderende medborgerskabslæreprocesser.

Der spørges blandt andet ind til børn/unges tillid til det offentlige og til forskellige voksnes (forældre, lærer, daginsitutionspædagoger, socialpædagoger, kontaktpersoners, socialrådgivere, osv.) såvel som andre børns/unges evne og vilje til at hjælpe og støtte dem, når de har brug for det. Der vil også blive spurgt ind til børn/unges oplevelse af at blive mødt med tillid; at blive set, hørt, anerkendt og inddraget på adækvat måde: I hvilke sammenhænge oplever de det og i hvilke ikke – og hvad betyder det for dem?

Konkret består projektet af en spørgeskemaundersøgelse blandt 200 ”udsatte” børn/unge og 200 børn/unge, som ikke er defineret som værende udsatte. Målgruppen er børn/unge på 6., 7., og 8. klassetrin.

På trods af, at målgruppen er i samme aldersgruppe, kan børnene/de unge være vidt forskellige i forhold til deres kognitive og sociale udvikling, ligesom de vil være forskellige i deres kompetenceprofil. Dette vil der blive taget hensyn til i udformningen af spørgeskemaet og gennemførelsen af undersøgelsen.

Forskning i børns og unges erfaringer med deltagelse i surveys og anden forskning har vist, at børn og unge finder det både nemmere og mere relevant at svare på spørgsmål, som andre børn/unge har været med til at formulere. Spørgeskemaet udformes derfor bl.a. med afsæt i resultaterne fra de eksplorative workshops i delprojekt 1. En gruppe børn/unge vil desuden blive inddraget som kvalitetstestere.

Projektet gennemføres i løbet af foråret/efteråret 2012.